รายวิชาที่มีอยู่

ห้วงที่ ๒

 

นทน.ที่ยังไม่ส่งการบ้าน และทำแบบทดสอบ

สามารถทำการบ้านส่ง และเข้าสอบได้

จนถึง ๓๐ เม.ย.๖๓ เวลา ๒๓๕๙ ครับ

ห้วงที่ ๒

 

นทน.ที่ยังไม่ส่งการบ้าน และทำแบบทดสอบ

สามารถทำการบ้านส่ง และเข้าสอบได้

จนถึง ๓๐ เม.ย.๖๓ เวลา ๒๓๕๙ ครับ

ห้วงที่ ๒

นทน.ที่ยังไม่ส่งการบ้าน และทำแบบทดสอบ

สามารถทำการบ้านส่ง และเข้าสอบได้

จนถึง ๓๐ เม.ย.๖๓ เวลา ๒๓๕๙ ครับ

ห้วงที่ ๒

นทน.ที่ยังไม่ทำการสอบและส่งการบ้าน ประกอบด้วย ร.ต. กิตติพงศ์ พาณิชรัตนพร, ร.ต. กิฎิภูมิ สวัสดิ์มงคล และ ร.ท. เชาวรัตน์ พุ่มเกตุ 

นทน.ที่ยังไม่ทำการสอบ ประกอบด้วย ร.ท. ปพน รักประพันธ์ และ ร.ท. ยอดรัก เจริญสุข

ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 17 เม.ย. 63 ก่อนเวลา 2359 ครับ

ห้วงที่ ๒

นทน.ที่ยังไม่ส่งการบ้านและทำการสอบ ประกอบด้วย ร.ต. กิตติพงศ์ พาณิชรัตนพร และ ร.ท. เชาวรัตน์ พุ่มเกตุ

นทน.ที่ยังไม่ทำการการสอบ ประกอบด้วย  ร.ท. ปพน รักประพันธ์, ร.ต. กิฎิภูมิ สวัสดิ์มงคล, และ ร.ท. ยอดรัก เจริญสุข 

ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 17 เม.ย. 63 ก่อนเวลา 2359 ครับ

ห้วงที่ ๒

- ทนท.ที่ไม่ส่งการบ้านหมายเลข 62,112 

- ทนท.ที่ไม่เข้าทดสอบหมายเลข 6, 62,112

 

ห้วงที่ ๑

นทน.ที่ไม่ได้ทดสอบหมายเลข   112 

นทน.ที่ไม่ส่งการบ้านได้แก่หมายเลข  112 

นทน.ที่ส่งการบ้านแล้วแต่ไฟล์เปิดไม่ได้ให้ทำส่งมาใหม่ได้แก่หมายเลข 47 

ห้วงที่ ๑

- ทนท.ที่เอาการบ้านรุ่นที่แล้วมาส่งหมายเลข 31,57 

- ทนท.ที่ไม่ส่งการบ้านหมายเลข 44 93 ,112 

- ทนท.ที่ไม่ทำแบบทดสอบหมายเลข  93,112